ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 21, 2014

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಅಗತ್ಯತೆ & ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
====================================================================================================================
ದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಯುಗ.ವೇಗದ ಯುಗ.ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗ. ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹೌದು. ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು.ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದದ್ದು , ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ,ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಳಹದಿ.ತಳಹದಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ? ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವುದು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಪೂರಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ , ೨೧ನೇ ಶತಮಾನದ &ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ,ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದನೆಯ ತರಗತಿಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದರೆ ೬-೭ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ Obuntu /Edubuntu ಬಹು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳು ಇದ್ದು, ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಅಂಶಗಳಾದ potato guy, childs play, ಇವು ಮಗುವಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ,ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಫಲಪ್ರದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಗಣಿತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತ/ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಬೇಗ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ EDUBUNTU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗಣಿತದ tool ಇದ್ದು ,ಇದರ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. TUX MATH. Math war, etc. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡುವ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅರಿವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಡಿದರೆ, ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ.. ನಾವೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲು EDUBUNTU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Tux paint ಎನ್ನುವ tool ಇದ್ದು ಅದು ಮಗುವಿನ ಕಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕೆ? ಬೇಡವೇ? ಎನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶ.ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು , ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಾರದು ಎನ್ನುವವರ ವರ್ಗ ಒಂದುಕಡೆಯಾದರೆ, ಕಿರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ , ಮಗುವಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರ ವರ್ಗ ಒಂದುಕಡೆ.. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ , ತರಬೇತಿ ಅಭಾವ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿಯಾರು? ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು lkg,ukg, ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ , ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ .ನಾವೇಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಬಾರದು? ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ Artha, kanagram,Kletters,parley,practise your english ಮೊದಲಾದ toolಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು. ಒತ್ತಾಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಳಿತೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಭಾಷೆ, ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಭಾಷೆ,ಯನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ , ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಿಟಕಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ದೊರೆತರೆ , ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ದೊರಕಿದಂತೆ ತಾನೇ?
ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಚಯ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ,ರೇಖಾಂಶ , ಗ್ರಹಣಗಳು ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ edubuntu ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Kgeography, Marble, Open streetmap, stellerium.kstar, ಮೊದಲಾದ tool ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾಠಬೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದು edusat ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬಹದು.

ಬನ್ನಿ , ಬದಲಾವಣೆ ತರೋಣ. ಬದಲಾಗೋಣ, ಬದಲಾಯಿಸೋಣ.ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ನೀಗಿಸೋಣ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೊಣ.
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ.
ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
- ನಿಮ್ಮವನು
ಭಾಮ.ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2013

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ &ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ)
ಕ್ರ.ಸಂ
ತಿಂಗಳು
ದಿನಾಂಕ
ಆಚರಣೆ
1
ಜನವರಿ
01
ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ದಿನ
2
02
ವಿಶ್ವ ನಗುವಿನ ದಿನ
3
12
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ/
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
4
15
ಸೇನಾ ದಿನಾಚರಣೆ
5
25
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ದಿನ
6
26
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ
7
28
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನ
8
30
ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ/
ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ/
ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣಾ ದಿನ
9
ಫೆಬ್ರುವರಿ
07
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
10
21
ವಿಶ್ವ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ
11
22
ಸ್ಕೌಟ್ & ಗೈಡ್ ದಿನ
12
23
ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ
13
24
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಂಕದ ದಿನ
14
28
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ
15
ಮಾರ್ಚ್
08
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ
16
12
ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ದಿನ
17
15
ವಿಶ್ವ ಬಳಕೆದಾರರ ದಿನ
18
16
ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ
19
18
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ
20
21
ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನ
21
22
ವಿಶ್ವ ಜಲ ನಿಧಿ
22
23
ವಿಶ್ವ ವಾತಾವರಣ ದಿನ
23
27
ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನ
24
ಏಪ್ರಿಲ್
01
ವಿಶ್ವ ಅಂಧತ್ವ ದಿನ/ಮೂರ್ಖರ ದಿನ
25
02
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವಿಕರ ದಿನ
26
05
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಯಾನ ದಿನ
27
07
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ
28
12
ವಿಶ್ವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ
29
14
ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ/ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಿನ
30
18
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ/ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿನ
31
22
ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ
32
23
ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನ
33
ಮೇ
01
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ
34


02
ವಿಶ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
35


05
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರಮಿಕರ ದಿನ
36


08
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ/
ವಿಶ್ವ ಮಾತೆಯರ ದಿನ
37


11
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ
38


14
ವಿಶ್ವ ಮಾತೃ ದಿನ
39


15
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ದಿನ
40


17
ವಿಶ್ವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಿನ
41


21
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
42


24
ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ದಿನ
43


31
ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ತಾಜ್ಯ ದಿನ
44
ಜೂನ್
05
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ
45
12
ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
46
14
ವಿಶ್ವ ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳ ದಿನ
47
18
ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನ
48
21
ವಿಶ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ದಿನ
49
26
ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹಿ ದಿನ/ಔಷಧ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಷೇಧ ದಿನ
50


ಜುಲೈ
01
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ
51
11
ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನ
52
ಅಗಸ್ಟ್
06
ಹಿರೋಶಿಮಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ವಿಶ್ವ ಸ್ನೇಹ ದಿನ
53
09
ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ
ನಾಗಾಸಾಕಿ ದಿನಾಚರಣೆ
54
15
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
55
16
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ದಿನ
56
29
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ
57
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
05
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ
58
08
ವಿಶ್ವ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನಾಚರಣೆ
59
10
ಮಾನವತಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ
60
14
ಹಿಂದಿ ದಿನ
61
15
ಅಭಿಯಂತರರ ದಿನಾಚರಣೆ(ಸರ್.ಎಮ್.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನವರ ಜನ್ಮ ದಿನ)
62
16
ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನ
63
21
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನ
64
22
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಲಾಬಿ ದಿನ
65
25
ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ
66
27
ವಿಶ್ವ ಶ್ರವಣ ಮಾಂದ್ಯರ ದಿನ
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ
67
ಅಕ್ಟೋಬರ್
01
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯರ ದಿನ
68
02
ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ
ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ
ವಿಶ್ವ ವಸತಿ ದಿನ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನ
69
03
ವಿಶ್ವ ಪಕೃತಿ ದಿನ
70
04
ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನ
71
05
ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ
72
08
ವಾಯು ದಳ ದಿನಾಚರಣೆ
73
ಅಕ್ಟೋಬರ್
09
ವಿಶ್ವ ಅಂಚೆ ದಿನ
74
10
ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ
ಅಂಧರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿನ
75
12
ವಿಶ್ವ ಅರ್ಥರೈಟಾಸ್ ದಿನ
76
13
ವಿಶ್ವ ಪಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಮುಂಜಾಗರುಕತಾ ದಿನ
77
17
ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನ
78
24
ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
79
30
ವಿಶ್ವ ಉಳಿತಾಯ ದಿನ
80
31
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ
81
ನವೆಂಬರ್
01
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ
82
09
ಕಾನೂನು ಸೇವಾದಿನ
83
13
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ದಿನ
84
14
ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ
85
29
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
86
ಡಿಸೆಂಬರ್
01
ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ
87
02
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಿನಾಚರಣೆ
88
03
ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನ
89
04
ನೌಕಾದಳ ಧ್ವಜ ದಿನ
90
07
ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆ
91
10
ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ
92
17
ನಿವೃತ್ತಿಗರ ಹಕ್ಕುದಿನ
93
23
ರೈತ ದಿನ


Also available in inya trust.com 


ಸಂಗ್ರಹ:

ಭಾಗ್ವತ್ GHS Kedoor,Kundapura Talluk, Udupi dist.